قیمت ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد | قیمت روز (مرداد 1402) |اکسیر لوله
نام کالا تاریخ رده سایز ضخامت وزن مقیاس وزنی قیمت
لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۰.۵ ۲.۳ ۶ متوسط 3,800,000 تماس بگیرید
لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۰.۵ ۲.۷ ۷.۶ سنگین 4,200,000 خرید
لوله ۱/۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۰.۵ ۳.۷ ۹.۵ فوق سنگین 6,000,000 خرید
لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۲۰ ۰.۷۵ ۲.۳ ۸ متوسط 4,900,000 خرید
لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۴۰ ۰.۷۵ ۲.۸ ۱۰ سنگین 5,200,000 خرید
لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۰.۷۵ ۳.۹ ۱۳ فوق سنگین 7,000,000 خرید
لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۱ ۲.۸ ۱۳ متوسط 7,000,000 خرید
لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۱ ۳.۲ ۱۴.۲ سنگین 8,500,000 خرید 
لوله ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۱ ۴.۵ ۱۹.۴ فوق سنگین 13,500,000 خرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۲۰ ۱.۱/۲ ۲.۸ ۱۹.۵ متوسط 12,500,000 خرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۱.۱/۲ ۳.۶ ۲۳ سنگین 14,000,000 خرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۱.۱/۲ ۵ ۳۲ فوق سنگین 22,000,000 خرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۲۰ ۱.۱/۴ ۲.۸ ۱۶.۵ متوسط 10,000,000 خرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۱.۱/۴ ۳.۵ ۲۰ سنگین 12,000,000 خرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۱.۱/۴ ۴.۸ ۲۶.۵ فوق سنگین 19,000,000 خرید
لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۲۰ ۱۰ ۶.۳ ۲۵۰ متوسط 149,000,000 خرید
لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۴۰ ۱۰ ۹.۲ ۳۶۱ سنگین 178,000,000 خرید
لوله ۱۰ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۸۰ ۱۰ ۱۵ ۵۷۶ فوق سنگین کیلویی 685,000 خرید
لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۵ ۲۰ ۱۲ ۶.۳ ۲۹۸ متوسط 190,000,000 خرید
لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۱۲ ۹.۵ ۴۴۴ سنگین 255,000,000 خرید
لوله ۱۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۵ ۸۰ ۱۲ ۱۷.۴ ۷۹۲ فوق سنگین کیلویی 685,000 خرید
لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۲ ۳ ۲۷ متوسط 14,500,000 خرید
لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۲ ۳.۹ ۳۳ سنگین 17,500,000 خرید
لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۲ ۵.۵ ۴۴ فوق سنگین 30,000,000 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۲.۱/۲ ۳.۲ ۳۴ متوسط 18,000,000 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۲.۱/۲ ۵ ۵۰ سنگین 27,000,000 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۸۰ ۲.۱/۲ ۷ ۶۸ فوق سنگین 40,000,000 خرید
لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۳ ۳.۲ ۴۵ متوسط 29,000,000 خرید
لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۱ ۴۰ ۳ ۵.۵ ۶۴ سنگین 36,000,000 خرید
لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۸۰ ۳ ۷.۵ ۹۱ فوق سنگین 68,000,000 خرید
لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۲۰ ۴ ۴ ۵۲ متوسط 37,000,000 خرید
لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۴۰ ۴ ۶ ۹۲ سنگین 52,000,000 خرید
لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۸۰ ۴ ۸.۵ ۱۴۰ فوق سنگین 87,000,000 خرید
لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۵ ۵ ۱۰۰ متوسط 62,000,000 خرید
لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۵ ۶.۵ ۱۲۵ سنگین 70,000,000 خرید
لوله ۵ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۸۰ ۵ ۹.۵ ۱۸۵ فوق سنگین 113,000,000 خرید
لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۲۰ ۶ ۵ ۱۲۵ متوسط 65,000,000 خرید
لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴۰ ۶ ۷.۱ ۱۶۴ سنگین 105,000,000 خرید
لوله ۶ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۸۰ ۶ ۱۰.۹ ۲۵۵ فوق سنگین 145,000,000 خرید
لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۲۰ ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲۰ ۸ ۶ ۱۹۳ متوسط 125,000,000 خرید
لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰ ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۴۰ ۸ ۸ ۱۹۳ سنگین 150,000,000 خرید
لوله ۸ اینچ مانیسمان چین رده ۸۰ ۱۴۰۲-۰۱-۲۷ ۸۰ ۸ ۱۲.۷ ۳۹۰ فوق سنگین 248,000,000 خریدلوله‌ها در حالت کلی به دو دسته درزدار و بدون درز تقسیم می‌شود همچنین لوله‌ها را با جنس‌های مختلفی مثل فولاد، پلی اتین و… می‌سازند. در اینجا قصد داریم در مورد یکی از لوله های پرطرفدار در بازار اطلاعاتی را قرار دهیم تا افرادی که قصد خرید لوله مانیسمان چین را دارند انتخاب و خرید مطمئنی را داشته باشند.
لوله های مانیسمان نوعی لوله فلزی از جنس کربن استیل یا فولاد آلیاژ دیده می‌باشد، که فرآیند تولید این لوله ها از طریق خالی کردن یا تهی کردن شمش توپر فولادی می‌باشد که در ادامه توضیحات بیشتری را در مورد آن خواهیم داد، پس تا انتها با ما همراه باشید.

فرآیند ساخت لوله بدون درز چین

لوله‌های بدون درز که در بازار به نام لوله های مانیسمان نیز شناخته می‌شود، با توجه به نامشان پیداست که از یک قطعه فلز ساخته شده است و روی سطح این لوله های فولادی هیچ اتصالی وجود ندارد و فاقد هرگونه درز و یا اتصال جوشکاری شده می‌باشند. مخترع این روش تولید لوله های بدون درز، مهندسی آلمانی به نام مانسمان می‌باشد، همچنین روش تولید این لوله ها به شرح زیر می‌باشد.

ابتدا شمش‌های فولادی را به طول‌های ۶ و یا ۱۲ متری برش می‌دهند و سپس در کوره‌های مخصوص به این شمش های بریده شده باید در حدی گرما داده شوند که این لوله ها انعطاف‌پذیر شوند.و در مرحله بعد به وسیله یک میله نوک تیز سوراخی را در مرکز شمش‌های گرما دیده شده ایجاد می‌کنند. سپس به وسیله دستگاه‌های مخصوص شکل لوله مانند و یکنواخت به لوله ها می‌دهند، سپس یک سمبه ۱۲ متری را با سرعت به مرکز شمش پرتاب می‌کنند تا در تمام طول مقطع شمش سوراخی یکنواخت ایجاد شود و شکل لوله به خود بگیرد و در آخرین مراحل با تاب‌گیری کردن لوله‌ها و خارج کردن سمبه از مرکز آنها و انجام آزمایش‌های گوناگون آماده ارسال به بازار و استفاده خواهند بود.

کاربرد لوله مانیسمان چین

لوله مانیسمان چینی از انواع لوله های بدون درز بوده که در سیستم‌های لوله‌کشی موتورخانه و تأسیسات نفت و گاز و همچنین سیستم‌های تحت فشار در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود. این نوع لوله‌ها جز لوله های مانیسمان درجه یک محسوب می‌شود که در سیستم‌های با فشار متوسط و بالا استفاده می‌شود، که  در رده های ۲۰، ۴۰ و ۸۰ تولید می‌گردند. اگر شما قصد خرید لوله مانیسمان چین را دارید می‌توانید با توجه به کاربرد‌های آن انتخاب خود را انجام دهید که برخی از مهم‌ترین آنها را در ادامه نام برده‌ایم:

 • استفاده در خطوط انتقال صنایع غذایی و دارویی
 • انتقال مواد با دمای بالا
 • خطوط انتقال برق
 • انتقال مواد خورنده و سمی
 • مخازن بویلر‌ها و کمپرسور‌ها
 • استفاده در سازه‌های فولادی
 • انتقال نفت و گاز
 • استفاده در موتورخانه‌ها
 • استفاده در آتش‌نشانی‌ها
 • استفاده در خطوط انتقال بخار
 • انتقال مواد با فشار بالا

ویژگی های لوله بدون درز چین

اگر شما قصد خرید لوله مانیسمان چین را دارید در هنگام خرید حتماً باید ویژگی‌ها و مزیت‌های زیر را در انتخاب خود با توجه به ویژگی سایر محصولات مشابه در نظر بگیرید:

 • طراحی و ساخت با بهترین تکنولوژی‌های روز دنیا
 • عدم استفاده از جوش و درز در ساخت لوله
 • یکنواخت بودن و استحکام بالا
 • مقاومت در برابر پوسیدگی و ضربه
 • مصونیت از مواد خورنده و اکسید نشدن