با توجه به نوسان قیمت جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید.


قیمت ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد | قیمت روز (اردیبهشت 1402) |اکسیر لوله
نام کالا تاریخ سایز گازی ضخامت گازی وزن گازی مقیاس وزنی گازی قیمت
لوله ۱/۲ اینج گازی و تست ساوه ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۰.۵ ۲ ۶.۲ متوسط $22,935,782 خرید
لوله ۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۲ ۰.۵ ۲.۳ ۶.۸ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳/۴ اینچ گازی و تست ساوه ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۰.۷۵ ۲ ۷.۸ متوسط $3,027,523 خرید
لوله ۱ اینج گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۵ ۱ ۲.۵ ۱۱.۷ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۱ ۲.۳ ۱۱.۲ متوسط $4,495,413 خرید
لوله ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱ ۳ ۱۴ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۲ ۵ ۳۵.۵ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۳.۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۲ ۳.۳ ۲۱ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۲ ۲.۳ ۱۶.۵ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۷.۸ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۴ ۱ اینج گازی و تست ساوه ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۷ ۱.۱/۴ ۲.۳ ۱۴.۵ متوسط $5,458,716 خرید
لوله ۱/۴ ۱ اینج گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۱-۱۲-۰۶ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۵ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۲ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۴ ۲ ۱۲.۵ سبک ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۴ ۲.۸ ۱۶.۷ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۴ ۳ ۱۷.۸ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۳.۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۴ ۳.۳ ۱۹.۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱.۱/۴ ۴ ۲۴.۶ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱۰ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۴ ۱۰ ۵ ۲۰۱ سنگین $93,577,982 خرید
لوله ۱۰ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۷ ۱۰ ۶ ۲۴۱ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲.۳ میل ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۲ ۲.۳ ۲۱ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲ میل ۱۴۰۱-۱۱-۲۴ ۲ ۲ ۱۸ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۰ ۲ ۲ ۲۲.۵ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینج گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۱-۱۲-۰۱ ۲ ۳ ۲۶.۷ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۴ ۲ ۵ ۴۲.۳ فوق سنگین $18,165,138 خرید
لوله ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲ ۴ ۳۵.۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲ ۶ ۵۳.۲ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۳.۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲ ۳.۳ ۲۹.۳ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۱ ۲.۱/۲ ۲.۸ ۳۱ متوسط $9,174,312 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲ میل ۱۴۰۱-۱۱-۲۴ ۲.۱/۲ ۲ ۲۲.۵ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست ساوه ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۲ ۲.۱/۲ ۲.۸ ۳۱.۳ متوسط $11,743,119 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینج گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۲ ۲.۱/۲ ۴ ۴۳ سنگین $16,880,734 خرید
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲.۱/۲ ۲.۵ ۲۸ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲.۱/۲ ۳ ۳۳.۲ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گازی و تست ساوه ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲.۱/۲ ۳.۵ ۳۷.۸ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۳ ۲.۱/۲ ۴ ۴۲.۷ سنگین $16,880,734 خرید
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۲.۱/۲ ۵ ۵۲.۳ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۲۱/۲ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۲.۱/۲ ۶ ۶۷ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینج گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۵ ۳ ۵ ۶۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۲.۳ ۲۹.۸ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۲.۵ ۳۲.۴ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۳ ۳۸.۸ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۳.۵ ۴۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۴ ۵۰.۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۵ ۶۳.۲ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۳ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۳ ۶ ۷۷.۷ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینج گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۱-۱۲-۰۱ ۴ ۵ ۸۳ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۴ ۲.۵ ۴۱.۲ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۴ ۳ ۵۵.۲ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۳.۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۴ ۳.۵ ۵۷.۹ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۴ ۴ ۶۷ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۴ ۵ ۸۳ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۴ ۶ ۹۹.۳ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۴ اینچ گازی و تست ساوه ۸ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۴ ۸ ۱۳۴ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۵ اینج گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۷ ۵ ۵ ۱۰۲ سنگین $39,449,541 خرید
لوله ۵ اینج گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۱-۱۱-۳۰ ۵ ۶ ۱۲۴ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۵ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۵ ۳ ۶۲.۷ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۵ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۵ ۴ ۸۱.۵ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۶ اینج گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۷ ۶ ۵ ۱۲۳ سنگین $48,165,138 خرید
لوله ۶ اینج گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۱ ۶ ۶ ۱۴۸ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۶ اینچ گازی و تست ساوه ۳ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۶ ۳ ۷۴ متوسط ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۶ اینچ گازی و تست ساوه ۴ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۳ ۶ ۴ ۱۰۱.۵ سنگین $76,146,789 خرید
لوله ۸ اینج گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۱-۳۱ ۸ ۶ ۱۹۳ سنگین $76,146,789 خرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست ساوه ۴.۸ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۸ ۴.۸ ۱۵۴ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست ساوه ۵ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۸ ۵ ۱۶۰ سنگین ۰۰ تماس بگیرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست ساوه ۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۱۴ ۸ ۶ ۱۹۲.۷ سنگین $76,146,789 خرید
لوله ۸ اینچ گازی و تست ساوه ۸ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۸ ۸ ۲۵۸ فوق سنگین ۰۰ تماس بگیرید

در صنایع ساخت و ساز و دیگر صنایع، از انواع لوله‌ها برحسب کاربردشان، استفاده می‌شود. یکی از این لوله ها، لوله گازی و تست ساوه است. این لوله همانطور که از نام لوله گازی و تست برمی ‌آید در صنعت گاز و سیالات پر کاربرد است. لوله گازی و تست در کارخانه های مختلف با نام‌های لوله گازی و تست سپاهان، لوله گازی و تست سپنتا، لوله گازی و تست ساوه تولید می‌شود که در ادامه به روش خرید لوله گازی و تست ساوه خواهیم پرداخت.

مصارف لوله گازی و تست ساوه

از سال ۱۳۵۴ کارخانه نورد و پروفیل ساوه، به تولید انواع لوله و پروفیل پرداخته است، که یکی از این لوله ها، لوله گازی و تست ساوه است. وجود لوله گازی ساوه به دلیل کیفیت و ویژگی‌های ارزنده بهترین انتخاب برای انتقال گاز شهری، نفت و گاز پتروشیمی و صنایع است. از دیگر کارکردها و مصارف این لوله گازی و تست ساوه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سامانه‌های هیدرولیک و هوای فشرده
  • مجتمع‌های مسکونی
  • انواع سوله‌های صنعتی
  • کارخانه‌های کوچک و بزرگ
  • کارخانه‌های پتروشیمی
  • صنعت گاز رسانی و انتقالات مایعات گازی
  • پالایشگاه‌های نفتی
  • نیروگاه‌های تولید الکتریسیته
  • هر محیطی که نیاز به گاز رسانی در آن وجود داشته باشد.

انواع لوله گازی و تست ساوه

لوله گازی براساس عوامل مختلفی دسته بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های مهم لوله گازی و تست ساوه دو نوع لوله گازی توکار و روکار  است که در  ذیل این دو نوع لوله شرح داده شده است.

لوله توکار: این لوله ها به دلیل مقاومت بالایی که در مقابل آسیب و خوردگی‌ها دارد، اغلب برای پروژهایی در سطح بزرگ، برای مثال انتقال گاز از تهران به اصفهان استفاده می‌شود.

لوله روکار: این نوع لوله به سبب عدم مقاوت در برابر آسیب‌ها و ضربات نسبت به لوله‌های توکار اغلب برای لوله کشی در درون ساختمان‌ها استفاده می‌شود، لوله روکار به دلیل داشتن کاربرد محدود نسبت به لوله توکار از قیمت پایین‌تری برخوردار است.

جنس لوله گازی و تست ساوه

در هنگام خرید لوله گازی و تست ساوه یکی از عوامل مهم جنس لوله است که براساس نیاز و کاربرد می‌توانید یکی از آنها را تهیه کنید. فولاد، مس، برنج، پلی اتیلن از جنس‌های لوله گازی ساوه است که ویژگی های آن به شرح زیر است:

لوله گازی و تست ساوه فولادی: این لوله دارای انعطاف پذیری بالایی است و برای مناطق مرطوب مناسب است.

لوله گازی و تست ساوه مسی: لوله های مسی دارای کاربردهای محدودی هستند. حتی در برخی مناطق استفاده از این جنس

لوله گازی و تست ساوه برنجی: از این جنس اغلب در انواع لوله کشی های ساختمانی استفاده می‌شود.

لوله گازی و تست ساوه جنس پلی اتیلن: اغلب از این جنس برای گاز رسانی شبکه‌های شهری استفاده می‌شود.