با توجه به نوسان قیمت جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید.

خرید لوله گالوانیزه سپنتا | قیمت روز | اکسیر لوله
نام کالا تاریخ سایز گالوانیزه ضخامت گالوانیزه وزن گالوانیزه مقیاس وزنی گالوانیزه قیمت
لوله ۱/۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۳ ۰.۵ ۲ ۶.۲ متوسط ۰۰
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۷ ۰.۷۵ ۲ ۸ متوسط $4,587,156
لوله ۳/۴ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۰.۷۵ ۲.۵ ۹.۶ سنگین ۰۰
لوله ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۷ ۱ ۲ ۱۰ سبک $6,055,046
لوله ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱ ۲.۳ ۱۱.۵ متوسط ۰۰
لوله ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱ ۲.۵ ۱۲.۳ متوسط ۰۰
لوله ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱ ۲.۶ ۱۳ متوسط ۰۰
لوله ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱ ۳ ۱۴.۶ سنگین ۰۰
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۲ ۲ ۱۴.۵ سبک ۰۰
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۲ ۲.۳ ۱۶.۵ متوسط ۰۰
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۷ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۷.۸ متوسط $10,596,330
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۲ ۲.۶ ۱۸.۵ متوسط ۰۰
لوله ۱/۲ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۸ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۱.۱/۲ ۲.۸ ۲۰.۳ سنگین ۰۰
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۴ ۲ ۱۳.۲ سبک ۰۰
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۷ ۱.۱/۴ ۲.۳ ۱۵ متوسط $8,853,211
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۵.۷ متوسط ۰۰
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۴ ۲.۶ ۱۶.۵ متوسط ۰۰
لوله ۱/۴ ۱ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۸ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۱ ۱.۱/۴ ۲.۸ ۱۸.۹ سنگین ۰۰
لوله ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۲ ۲ ۲ ۱۹ سبک ۰۰
لوله ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۲ ۲ ۲.۳ ۲۱.۵ متوسط ۰۰
لوله ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۲ ۲.۵ ۲۳ متوسط ۰۰
لوله ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۶ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۲ ۲.۶ ۲۳.۵ متوسط ۰۰
لوله ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۸ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۲ ۲.۸ ۲۶.۸ سنگین ۰۰
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۲.۱/۲ ۲.۵ ۲۷ متوسط ۰۰
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۸ میل ۱۴۰۱-۱۲-۰۱ ۲.۱/۲ ۲.۸ ۳۲.۸ متوسط ۰۰
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۳ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۳ ۲.۱/۲ ۳ ۳۳.۵ متوسط ۰۰
لوله ۱/۲ ۲ اینچ گالوانیزه سپنتا ۵ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۲.۱/۲ ۵ ۵۴.۵ فوق سنگین ۰۰
لوله ۳ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۲ ۳ ۲.۵ ۳۴.۵ متوسط ۰۰
لوله ۳ اینچ گالوانیزه سپنتا ۲.۸ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۳ ۲.۸ ۳۸.۵ متوسط ۰۰
لوله ۳ اینچ گالوانیزه سپنتا ۳ میل ۱۴۰۱-۱۱-۳۰ ۳ ۳ ۴۰.۵ متوسط ۰۰
لوله ۴ اینچ گالوانیزه سپنتا ۳ میل ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۴ ۳ ۵۳ متوسط ۰۰
لوله ۴ اینچ گالوانیزه سپنتا ۴ میل ۱۴۰۱-۱۲-۰۱ ۴ ۴ ۶۹ سنگین ۰۰
لوله ۴ اینچ گالوانیزه سپنتا ۵ میل ۱۴۰۲-۰۲-۰۹ ۴ ۵ ۸۴ فوق سنگین $50,000,000
لوله ۵ اینچ گالوانیزه سپنتا ۳ میل ۱۴۰۱-۱۲-۱۴ ۵ ۳ ۶۵.۷ متوسط ۰۰
لوله ۵ اینچ گالوانیزه سپنتا ۴ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ ۵ ۴ ۸۶ سنگین ۰۰
لوله ۵ اینچ گالوانیزه سپنتا ۵ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۵ ۵ ۱۰۵ سنگین ۰۰
لوله ۵ اینچ گالوانیزه سپنتا ۶ میل ۱۴۰۲-۰۲-۲۷ ۵ ۶ ۱۲۸ سنگین $68,807,334
لوله ۶ اینچ گالوانیزه سپنتا ۳ میل ۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۶ ۳ ۷۷.۵ متوسط ۰۰
لوله ۶ اینچ گالوانیزه سپنتا ۴ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ ۶ ۴ ۱۰۳ سنگین $54,587,156
لوله ۶ اینچ گالوانیزه سپنتا ۵ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ ۶ ۵ ۱۲۹ سنگین $68,348,624
لوله ۶ اینچ گالوانیزه سپنتا ۶ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۶ ۶ ۶ ۱۵۰ سنگین $83,486,239
لوله ۸ اینچ گالوانیزه سپنتا ۳ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ ۸ ۳ ۹۸.۵ متوسط ۰۰
لوله ۸ اینچ گالوانیزه سپنتا ۴ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ ۸ ۴ ۱۳۰ متوسط ۰۰
لوله ۸ اینچ گالوانیزه سپنتا ۵ میل ۱۴۰۲-۰۳-۰۹ ۸ ۵ ۱۶۰ سنگین ۰۰
لوله ۸ اینچ گالوانیزه سپنتا ۶ میل ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ ۸ ۶ ۱۹۵ سنگین ۰۰
لوله ۸ اینچ گالوانیزه سپنتا ۸ میل ۱۴۰۱-۱۱-۱۶ ۸ ۸ ۲۵۵ سنگین ۰۰

لوله گالوانیزه سپنتا یکی از برند‌های معتبر و خوش‌نام از دید مهندسین و متخصصان تأسیسات درزمینهٔ تجهیز دستگاه‌های لوله‌کشی و آب‌رسانی در بین سایر رقبا می‌باشد، به همین دلیل افراد زیادی به دنبال خرید لوله گالوانیزه سپنتا می‌باشند. لوله گالوانیزه سپنتا به دو مدل سبک و سنگین دسته‌بندی می‌گردند و طبق استاندارد جهانی طول تمام لوله‌های گالوانیزه سپنتا ۶ متر می‌باشند. در ادامه اطلاعات بیشتری را در مورد لوله گالوانیزه سپنتا قرار خواهیم داد تا افرادی که قصد خرید این محصول را دارند بتوانند انتخاب مناسب‌تری را داشته باشند.

فرایند ساخت لوله گالوانیزه

لوله های گالوانیزه سپنتا تنها به روش گرم، گالوانیزه می‌شوند. به این صورت لوله‌ها با استفاده از روی مذاب پوشانده می‌شوند و در نهایت سطحی براق روی آنها ایجاد می‌شود. در این روش در ابتدا لوله‌ها باید بر اساس استانداردهای مجاز به محل آماده‌سازی منتقل شوند. برای جذب هرچه بهتر روی، هرگونه چربی باید از روی آن‌ها پاک شود و زنگ آهن نیز از روی آن‌ها پاک شود. پس از انجام این مرحله لوله‌ها به ماده فلاکس ( ماده‌ای است که برای تمیزکاری شیمیایی سطوح و جلوگیری از پاک ‌کردن اکسایش در منطقه جوش به کار می‌رود ) آغشته شده و وارد دستگاه گالوانیزه می‌شود و در کوره‌های مخصوص، دمای آن‌ها به ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. پس از آن که سطح لوله‌ها خشک شد، به حمام فلز روی وارد می‌شوند. مدت زمان قرار گیری در این حمام یک دقیقه و در دمای ۴۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

لوله گالوانیزه سپنتا سبک

لوله گالوانیزه سپنتا سبک ، یکی از انواع برندهای لوله گالوانیزه است که به‌صورت گالوانیزه گرم تولید می‌شود. مواد اولیه این لوله‌ها، لوله سیاه درزدار هست که برای مقاومت بیشتر، پوششی از جنس فلز روی، روی سطح آن کشیده می‌شود. گفتنی است که ضخامت و مقاومت لوله گالوانیزه سبک از ضخامت لوله گالوانیزه سنگین، کمتر است و سایز این لوله‌ها از ۲/۱ اینچ تا ۶ اینچ متغیر هست.

لوله گالوانیزه سپنتا سنگین

لوله گالوانیزه سپنتا سنگین ، در مقایسه با لوله گالوانیزه سبک از مقاومت و ضخامت بیشتری برخوردار است و البته قیمت بالاتری نیز دارد. لازم به ذکر است که تمام مراحل ساخت این لوله، شبیه به مراحل ساخت لوله گالوانیزه سپنتا سبک است. اما موارد مصرف این دو نوع لوله متفاوت است و لوله گالوانیزه سپنتا سنگین در موارد آب‌رسانی و بهداشتی ساختمان‌ها کاربرد دارد.

کاربرد لوله گالوانیزه سپنتا

لوله های گالوانیزه سپنتا دارای کیفیت بالایی بوده و تولید این لوله‌ها در سایزها و اندازه‌های مختلفی به صورت پیش فرض و سفارشی انجام می‌شود. از لوله گالوانیزه سپنتا ، برای موارد گوناگونی استفاده می‌شود اگر شما قصد خرید لوله گالوانیزه سپنتا را دارید می‌توانید با توجه به کاربرد انتخاب خود را انجام دهید که برخی از مهم‌ترین آنها را در ادامه نام برده‌ایم:

  • ایجاد سازه‌های گلخانه‌ای
  • سالن‌های پرورش قارچ
  • ایجاد سازه‌های تزئینی
  • انتقال خطوط برق‌رسانی
  • ایجاد سازه‌هایی در قالب حفاظ
  • سیستم‌های انتقال آب با فشار ضعیف و درجه حرارت پایین
  • سیستم‌های کاندوئیت
  • صنعت تأسیسات و ساختمان ( آب‌رسانی و تجهیز کردن موتورخانه )
  • احداث سازه‌های گلخانه‌ای و پرورش قارچ
  • دیوار بندی